Как да избера подходящ софтуер за управление на ресурси за хостинг

Избирането на подходящ софтуер за управление на ресурсите за хостинг изисква внимание към няколко фактора. Размера и типът на хостинг фирмата, броят на клиентите и функционалността са в тях. WHMCS, cPanel и Plesk са популярните софтуерни решения. Избирането на подходящия софтуер може да улесни работата и управлението на хостинг фирмата. Не забравяйте да проверите дали […]

Как да избера подходяща софтуерна платформа за онлайн обучение

За да изберете подходяща софтуерна платформа за онлайн обучение, трябва да анализирате нуждите си. Задайте си въпроси като: Каква е целта на обучението? Колко са участниците? Какъв предмет обучавате? Каква е бюджетната ви рамка? Какви функции ви са необходими? Така ще изберете платформата, която отговаря на вашите изисквания. Pro tip: Опитайте безплатните демо версии преди […]

Как да избера подходящо софтуерно приложение за моя бизнес

Ако искате да изберете подходящо софтуерно приложение за вашето бизнес, има няколко фактора да се придържате. Следвайте тези стъпки: Анализирайте нуждите на вашето бизнес при използването на софтуер. Изберете софтуер, който отговаря на специфичните нужди на вашето бизнес. Вземете предвид съвместимостта с вашата операционна система, хардуер и други програми. Проверете цените и изберете софтуерно приложение […]

Как да оптимизирам моя софтуер за търсачки

За да оптимизирате своя софтуер за търсачки, можете да приложите няколко прости техники: Включване на ключови думи в програмните файлове. Например, файлове, метатегове и описания. Избиране на смислени URL адреси, свързани със софтуера. Оптимизиране на скоростта за зареждане на страници. Кеширане на данни, оптимизиране на изображения и минимизиране на HTTP заявките. Тези техники могат да […]

Как да програмирам приложение за мобилни устройства

За програмиране на мобилно приложение, трябва да извършите няколко важни стъпки: Основни елементи на програмирането за мобилни устройства: Разбиране на потребностите от графика. Разбиране на сигурност и защита на данни. Избор на платформа за програмиране. Програмиране на приложение: Дизайн на интерфейс. Програмиране на функционалности. Тестване и преглед. Оптимизиране и дебъгване на приложение: Оптимизиране на производителност. […]

Тенденции в разработкатанасофтуер, коитоданаблюдавамепрез 2020 г

Знаетели, чеповечеотполовината ИТ проектисепровалят? Многоотнас, запознати с тънкостите и променящиясехарактернаиндустриятазаразработканасофтуер, несаизненадани. Необходимо е дабъдем в краксъсскоросттанатозинесигуренсекторнатекущоторазвитие и напредък, задапроцъфтява. Мъдърбизнесменизползвауслугизаразработканасофтуер и вземапредвидпредимствата и недостатъцитенавсякатехнология. До 2021 г. сеочакваглобалнитеразходиза ИТ давъзлизатна 4,018 милиардадолара. От 2005 до 2021 г. констатациитена Statista сапредставени в графикатапо-долу. Предприемачитесаобременени с очаквания в резултатнаголяматаинвестиция. Всекиинвеститоржелаевисокавъзвръщаемостнаинвестициятаси (RoI). Софтуерниятсекторможедапредложимного; всичко, коетотрябваданаправите, е даразберетекакдагоизползвате. Трябвадасме […]

Следватшестсофтуернитехнологии, коитощеуправляватпрез 2020 г.

1. Богатопит Напредъкът в технологиитезаносене и мощнитекомпютърнисензорипроправятпътязапояватанатехнология с множествопреживявания, напълнопотапящасе. Традиционнитекомпютърниконцепциищебъдатразширени, задапоематнови и различниточкинадопир. Разбирасе, тъйкатобизнесътсесъстезавазапо-добри, по-потапящиприложения, търсенетонамобилноразвитиещенараснерязко. Domino’s Pizza, според Gartner, пуснаприложениезапоръчки, коетовключваавтономникамиони, интелигентникомуникации с високоговорители и сензоризапроследяване. Технологиятазаносененабирапопулярност, стимулирайкиизследванията в тазиобласт и повечепотребителищебъдатпривлечениотподобренасвързаност и потребителскоизживяване. Приложениятазамножествопреживяванияпонастоящемизползватразширенареалност, виртуалнареалност и смесенареалност, задаосигурятвсепо-завладяващопреживяване. Предприятиятащетрябваданаваксат и дасъздаватпо-заобикалящоизживяване, тъйкатопотребителитеочакватвсепо-сложниприложения. 2. Технологиязацифровиблизнаци, задвижванаот IoT Интернетнанещата е най-бързоразвиващиятсесекторза т. нар. […]

Малкитепредприятиямогатдасевъзползватотсофтуернитеконсултантскиуслугипо 7 начина

Бавните, неефективнитърговскидейностинепринадлежатнадвадесет и първивек. Задаработиеднамалкафирма, всичкинейнидейноститрябвадапротичатгладко и правилно. В днешниязабързансвятникойнямавреме. В резултатнатовавинагиимамногоработа и ограниченовреме. И туксофтуерътможедабъдеполезен. Многобизнессекторисевъзползватмногоотсофтуера, катодокументация, счетоводство, отношения с клиенти и общоуправление. Неможетедапренебрегнетезначениетонасофтуеравъввсякафирма, а той е необходимзаоцеляването и растежанабизнеса. Разбираемо е, ченевсекисобственикнабизнес е експерт в технологиитеилиразработкатанасофтуер и тованеозначава, чекомпаниятанеможедаиновираилидаприемеавангарденсофтуер. Имафирмизасофтуерниконсултации и техническаподдръжка, коитомогатдавипомогнат. Акопритежаватемалкафирма, можедапомислитезапредимстватанасофтуернитеконсултантскиуслуги: Експертиза Повечетософтуерниконсултантскифирмиразполагат с добракомбинацияоткомпетентнисофтуерниразработчици и служителизабизнесразвитие. Тещеадаптиратсофтуернитерешениякъмнуждитенавашатакомпания, защотоиматтехнологичноноу-хау […]